álgui

govvideapmi 

stivra

dokumeanttat 

seminára 

 sohkagoarta

 liŋkkat
 
SOHKASEMINÁRA ANÁRIS 8.7.2000
 
Dán siiddus sáhtát lohkat sohkaseminára bovdehusa ja semináraprográmma suoma- ja sámegillii. Semináras dolle moanaid ovdaságaid ja doppe válde maiddái fiinna čuovgagovaid.
 

 

 
 
Gihtet čoahkkái!
 
Ándaras Hánnobárdni Gihte sohkasearvi ro (Andaras Hannunpoika Kitin sukuseura ry) lágida vuosttas sohkadeaivvadeami lávvardaga 8.7.2000 Anáris, Siiddas (čujuhus: Inarintie, 99870 Inari; tel. 02 05 64 77 40).
Almmut iežat!
 
Lávvardaga d. 12-16 lágidat Siiddas smávva, eahpevirggálaš seminára, mii lea buohkaide nuvttá. Doaivut liikká ahte Don, ráhkis fuolki, almmuhat iežat boahtimis sohkasearvvi čállái Maritta Stoor`ii miessemánu loahpa rádjai.
Lávvardaga lea vejolaš boradit ja juhkat káfe Siiddas doaibmi kafeas. Doppe fidne govttolaš haddái máŋggalágan biepmuid ja juhkamušaid. Kafea lea rabas 9-20 ja doppe leat fidnemis 45-155 márkái beaivemállásat, maidda gullá váldobiepmu lassin saláhtta, láibi, juhkamuš ja káffe.
 
Eahkedis oahpásmuvvat Into ja Maarit Paadar`a Anára boazofárbma -nammasaš boazodállui Solojávrris. Solojávri lea 14 km Anáris Leammi guvlui. Lea áibbas vealtameahttun almmuhit iežas, dasgo boradat boazofárpmas. Jos dárbbašat sáhtu Solojávrái ja fas ruovttoluotta, de muitte máinnašit das, go almmuhat iežat.
Go min deaivvadeapmi dáhpáhuvvá almmá ruhtadeami haga, de eat sáhte dađibahábut dikšut gussiid idjadeami. Sáhtát ieš gulaskuddat hálbbes idjadanvejolašvuođaid ovdamearkka dihte Lomakylä Inaris / A. Paulavirta; tel. 016-671 108 ja 016-671 480. Lomakylä Inari lea Márkanbáikkis, dasttán Anárjárgáttis. Lomakyläs leat 2-6 olbmo barttat, main leat buot dárbbašlaš rusttegat. Lomakyläs lea maiddái biilavovdnasadji, fanasláigohanvejolašvuohta, gáddesávdni ja kafea.
 
Prográmma
 
Lávvardat 8.7.
 
Oktavuohta-sohkaseminára d. 12-16 Siidda auditorios
Mii čoahkkanat d. 12.00 Siidii. Leat várren iežamet atnui auditorio, gos álggahat sohkaseminára. Álgosáhkavuoruid leat lohpidan doallat min searvvi lahtut. Deaivvadeami rahpá searvvi ságadoalli, dárkkisteaddji Jouni Kitti, gii muitala Ándaras Hánnobárdni Gihtes ja viidáseappot Gihte-soga historjjás.
Girječálli Kerttu Vuolab`a fáddán lea "Muitaleaddjit golmma buolvvas". Kerttu muitala sámi muitalanárbevieru birra. Son álggaha ádjástis Ándaras-Hánssas (Hans Kitti) ja máhccá dasto eatnis bokte iežas rollii sámi girječállin.
Satu Natunen fas muitala, makkár lea leat sámi govvačeahppi. Satu lea lohpidan maiddái buktit goarttaidis ja dáiddadujiidis oaidninláhkai ja soapmásat sáhttet várra háliidit oastitge daid.
 
Lektor Maritta Stoor muitala loahpas oanehaččat sohkasearvedoaimma birra. Min sohkasearvvi ulbmilinhan lea čohkkegoahtit ja vurkegoahtit árbedieđuid ee. sohkaprentosa várás.
 
Eahkedis dasto guossit leat ovttas Paadariid boazofárpmas ja oahpásmuvvet guhtet guimmiidasaset. Álggahat oktasaš eahketdoaluid d. 18.00 nu ahte vuos boradat álggos. Fálus lea biđusmálli ja dasa lassin borramuššii gullá suovasboazo- dahje suovasguollevuodjaláibi ja juhkamušat. Eahketbiebmu máksá 80 mk olbmos. Jos dárbbašat sáhtu boazofárbmii ja fas eret, de máinnaš das sierra.
 
Sotnabeaivi 9.7.
 
Galledeapmi Bealbajávrri meahccegirkus d. 12-
Bealbajávrái vuolgit musea gáttis d. 13 Matti Meskasa fanassáhtu mielde. Vuodjit Bealbavutnii. Mátkki áigge vuodjit maiddái Ádjásullo meattá, goas sáhttit mielaineamet gudnejahttit iežamet máttuid muittu. Mátki bistá beannot diimmu, ja gáttis lea vel sullii 40 minuhta vázzinmátkki meahccegirkui, gos doallat smávva rohkosbottu. Girku luhtte sáhttá máhccat fas ruovttoluotta guovtte láhkai: juogo vácci fas Márkanbáikái, gosa lea sullii 4 kilomehtera dahje fanassáhtu mielde. Fanas vuolgá gáttis d. 17. Jos háliidat máhccat fatnasiin, de galggat almmuheami oktavuođas máinnašit das. Mannanbileahtta máksá 60 márkki. Várre alccesat niestti dán mátkki várás.
 
Buresboahtin!
 

 

 

Andaras Hannobárdni Gihte sohkasearvi rs - Andaras Hannunpoika Kitin sukuseura ry
OKTAVUOHTA - sohkaseminára prográmma 8.-9.7.2000
Anára Siiddas (čujuhus: Inarintie, 99870 Anár, tel. 02 05 64 77 40)
 
Lávvardat 8.7
12.00 - 12.15
Seminára rahpan
Sámesoga lávlla (1. ja maŋimuš vearsa)
Dáiddár Merja Aletta Ranttila: Gihtte-soga loga almmustuhttin
12.15 - 13.00
Dárkkisteaddji Jouni Kitti: 1800-logu máilbmi Anáris Gihtiid čalmmiiguin
13.00 - 13.45
Girječálli Kerttu Vuolab: Muitaleaddjit golmma buolvvas
13.45 - 14.15
Boddu
14.15 - 14.30
Sverre Porsanger lávlu ja čuojaha gitárra
14.30 - 15.15
Dáiddár Satu Natunen: Makkár lea leat sápmelaš govvadáiddár?
15.15 - 15.30
Lektor Maritta Stoor: Sohkasearvái searvan ja sohkasearvedoaibma
15.30 - 16.00
Sverre Porsanger lávlu ja čuojaha gitárra
18.00 - 00.00
Eahketbiebmu Paadariid boazofárpmas Solojávrris (14 km Anáris Leammi guvlui, tel.fárbmii: 016 - 673912 - Biebmu dušše daidda, geat leat ovddalgihtii várren.)
 
Sotnabeaivi 9.7.
10.30 - 11.30
Oahpásmahttin Siidii, dan čájáhusaide ja čoakkáldagaide (sámegielagiidda ja suomagielagiidda sierra joavku; haddi 15 mk, mii berrojuvvo ovdal oahpásmahttinfáldaga álgima)
11.30 - 13.00
Boddu (olbmot sáhttet ieŋa oahpásmuvvat čoakkáldagaide ja olgomuseai)
13.00 -
Fanas- ja vázzinmátkki Bealbajávrri meahccegirkui
Vuolgga musea gáttis Anárjávrri ala Bealbavuona ja Bealbajávrri girku guvlui, fanas vuodjá Ádjásullo meattá. (fanasmátki s. 1 d 30 min ja vácci s. 40 min)
15.30 - 16.00
Rohkosboddu meahccegirkus
Aslak Niittyvuopio: Sámiid vuoiŋŋalaš árbbi birra
16.00 -
Máhccan vácci Bealbavuona gáddái (s. 40 min)
17.00 - 18.30
Vuolgga ruovttoluotta Bealbavuona gáttis (fanasmátki 1 h 30 min)
18.30
Sohkabeivviid loahpaheapmi
Ovttaslávlun