alkuun

 esittely

hallitus

 dokumentit

 seminaari

 sukukortti

 linkit
 
SUKUSEURAN ESITTELY, JÄSENMAKSU JA SÄÄNNÖT
 
Yleistä sukuseuratoiminnasta
Suomessa laajamittaisempi kiinnostus sukuihin ja sukututkimukseen heräsi nationalismin ja suomalaisuuden tietoisen rakentamisen myötä. Tällä hetkellä toimivia sukuyhteisöjä on noin tuhat, joista rekisteröityjä sukuseuroja noin 600.
 
Sukuinnostus leviää nyt yhä pohjoisemmaksi, tosin saamelaiset suvut eivät vielä ole rekisteröityneet. Tämä selittyy saamelaisella sukutunteella: kanssakäyminen sukulaisten kesken on ollut itsestään selvää, läheistä ja tiivistä. Suku on ollut ja on tärkeä identiteettiä luova tekijä. Myöskään sukututkimusta ei ole harrastettu, sillä perimätieto on tallettunut ja välittynyt suullisesti polvelta toiselle.
 
Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Perinteisen elämänmuodon murruttua saamelaiset ovat hajaantuneet kaikkialle maailmaan. Vain osa asuu enää paikoillaan vanhoilla sukualueilla. Siksi sukuseuratoimintaa yhteyden vaalijana on alettu tarvita. Kitti-suku on ensimmäinen saamelainen suku, joka on virallisesti rekisteröitynyt Suomessa sukuseuraksi, vaikka seura toimiikin valtakunnan rajoista välittämättä. Tätä ajatusta edustaa seuran logossa sana Oktavuohta - yhteisyys.
 
Perustaminen
Andaras Hannobárdni Kitti soakasearvi - Andaras Hannunpoika Kitin sukuseura perustettiin 11.9.1998 Helsingissä. Koollekutsujana toimi tarkastaja Jouni Kitti, joka kutsui muutamia sukuseuratoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä Helsinkiin yhteistyötä virittämään. Perustajajäsenten toiveena on nyt, kun sukuseura on virallisesti saatu perustettua, saada se myös rekisteröidyksi. Tavoitteena on saada seura leviämään pohjoiseen sekä laajenemaan kaikkialle sinne, missä Kitti-sukua elää. Sukuseuran perustamisesta kerrottiin myös Lapin Kansa lehdessä.
 
Kotipaikka
Sukuseuran kotipaikaksi valittiin Inari juuri tästä syystä. Inarin valinta oli luonteva myös siksi, että Kitti-suku muutti alueelle 1880-luvun alussa. Myös Utsjokea harkittiin; olihan se juuri se seutu, minne Andaras Hannunpoika aikoinaan v. 1786 muutti Norjasta. Kolmas syy Inarin valinnalle oli se tosiseikka, että suvun jäseniä asuu paljon kunnan alueella ja myöskin sen lähialueilla.
 
Tavoitteet
Sukuseuran perustamisella halutaan ensinnäkin vaalia Kitti-suvun sekä saamelaisuuden perinteitä. Toiseksi seuran tarkoituksena on selvitellä Kitti-suvun vaiheita sekä kolmanneksi virittää ja ylläpitää yhteen- kuuluvaisuutta suvun jäsenten kesken. Seura pyrkii järjestämään yhteisiä sukukokouksia, sukupäiviä ja retkiä sekä muuta jäseniä kiinnostavaa toimintaa.
 
Suvun jäsenet halutaan myös kutsua koolle muutaman vuoden välein. Lisäksi aiotaan kerätä ja arkistoida sukua koskevaa tietoutta. Sitä halutaan myöhemmin myös levittää suvun tietouteen. Tietoa kerätään perhekorteilla, joita voi vapaasti kopioida näiltä sivuilta ja toimittaa ne sukuseuran puheenjohtajalle tai sihteerille.
 
Myös sukujulkaisun - ehkäpä jopa sukukirjan - laatiminen on seuran tavoitteena. Niinpä tiedoksi jo heti kaikille: Kitti-suvusta tietävät, olkaa hyvä ja ottakaa yhteys sukuseuran puheenjohtajaan Jouni Kittiin, jotta perinteen taltioiminen voitaisiin aloittaa.
 
Jäsenmaksu ja jäsenkriteerit
Seura aloittaa toimintansa jäsenten omaehtoisella varainhankinnalla sekä jäsenmaksulla, joka on 5 euroa vuodessa. Seura toivoo runsaasti uusia jäseniä! Seuraan voivat liittyä ne 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka kuuluvat Andaras Hannunpoika Kitin (s. 1786, k. 1849) sukuun joko isän tai äidin puolelta sekä ne henkilöt, jotka ovat siihen avioliiton kautta liittyneet. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
 
Jäseniä: 58.
Maksuohje: jäsenmaksun 5 euroa voit suorittaa tilille OKOPANKKI Oyj Arkadia 578007-2181010. Merkitse viestiosaan nimesi ja yhteystietosi (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
 
Tervetuloa mukaan sukuperinteitä vaalimaan ja uusintamaan!
 
 
SUKUSEURAN SÄÄNNÖT
 
Andaras Hannobárdni Kitti sohkasearvi - Andaras Hannunpoika Kitin sukuseuran säännöt
 
1. § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Andaras Hannobárdni Kitti sohkasearvi - Andaras Hannunpoika Kitin sukuseura ry, ja sen kotipaikka on Inari ja toimialue koko maa. Seura pyrkii luomaan yhteyksiä saamelaisiin sukulaisiin myös yli valtakuntien rajojen. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.
 
2. § TARKOITUS JA TOIMINTA
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Kitti-suvun vaiheita ja historiaa, vaalia saamelaisuutta ja Kittien sukuperinteitä sekä edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa ja sukulaisten kesken riippumatta siitä, missä maassa he asuvat.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
- järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia
- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitämään luetteloa suvun jäsenistä.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
 
3. § JÄSENET
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on liittynyt siihen avioliiton kautta. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Varsinaiselta jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
 
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan henkilö, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.
 
4.§ HALLITUS
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
 
5.§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 
6. § TILIT
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 
7. § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
 
8.§ SEURAN KOKOUKSET
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenenosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 
Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenenllä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
 
9. § VUOSIKOKOUS
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
4. hyväksytään kokouksen esityslista;
5. esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuslausunto vuosikokousten väliseltä ajalta;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
9. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies seuraavaksi toimikaudeksi;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
10.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta. Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.