Sami Arvvut ryhmän kannanoton johdosta

En voi mitenkään yhtyä Sami Arvvut yhdistyksen Lapin Kansassa 30.7.2022 julkaistuun kannanottoon sillä Saamelaiskäräjälakityöryhmän mietintö saamelaiskäräjälaiksi on:

1. Pääministeri Marinin hallitusohjelman vastainen, koska se ei huomioi kaikkien saamelaisten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia. Kaikkien saamelaisten kielen ja kulttuurin huomioon ottaminen on kirjattu hallitusohjelmaan hallitukseen osallistuvien puolueiden hallitusneuvotteluissa ja se jää laiksi jätetyssä työryhmän mietinnössä liian monilta osiltaan toteutumatta. (mm. Inarinsaamelaiset)

2. Ehdotus toteuttaa vain nykyisin enemmistövaltaa saamelaiskäräjillä yksinään pitävän hallituskoalition, pohjoissaameleisten ja kolttien asettamia toiveita, sekä heidän kielensä, kulttuurinsa ja elinkeinojensa oikeuksia. Juuri he edustivat laki työryhmässä saamelaiskäräjiä. He valitsivat itse itsensä työryhmän jäseniksi enemmistönsä voimin. Vähemmistössä olevia Inarinsaamelaisia, tai muita saamelaisia vähemmistö ryhmiä ei päästetty työryhmän jäseniksi useista esityksistä huolimatta.

3. Inarin ja metsäsaamelaisten kulttuuri ja kulttuuriin kuuluvat elinkeino- oikeudet ovat jo olleet jatkuvan uhan alaisina ja annetun ehdotuksen johdosta nyt jopa kulttuurisen kansanmurhan pelon alla.

4. Mietintö sisältää valtavan demokratiavajeen. Tällä hetkellä 11 jäsentä voi saamelaiskäräjillä yksin päättää kaikista asioista. (saamelaiskäräjillä on 21 jäsentä.) Jätetty mietintö ei sisällä korjausta tähän demokratia vajeeseen. Suhteellista vaalitapaa tai muuta demokratian toteutumista lisääviä osia ei lakiluonnokseen ole nytkään sisällytetty. Kun mietinnössä ei vallitsevaa demokratiavajetta ole korjattu, se ei anna vähemmistölle mitään suojaa ja on täten myös perustuslain hengen vastainen.

5. Lain valmistelua ei pidä jatkaa työryhmän esittämältä pohjalta, vaan hallituksen on kutsuttava koolle pyöreään pöytään kaikkien Suomen saamelais ryhmien edustajat ja neuvottelujen pohjalta asetettava uusi työryhmä, jonka kokoonpanon tulee kuulua Suomen saamelaisten ja heidän kulttuurinsa kaikkien yhteisöjen edustajia, inarin- ja metsäsaamelaiset mukaan lukien.

6. Erityisen vastenmielistä ja iljettävää jätetyssä mietinnössä on se, että mietinnön mukaan "saamelainen voi olla, vaikka ei kuuluisikaan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon." Jos saamelainen ei halutessaan pääse saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, on sellainen tilanne perustuslain 6§ vastainen. Kaikki saamelaiset Suomessa ovat Suomen kansalaisia. Suomen perustuslain 6§ ensimmäinen momentti toteaa kansalaisistaan ykskantaan: "Ihmiset ovat lain edessä yhdenvertaisia."

Tietoa aiheesta
Lausunto saamelaiskäräjälakityöryhmän mietinnöstä
Uusi toimikunta, vanhat kujeet (Gunnar Petterson)
Eriävä mielipide saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevalle toimikunnalle (Juha Joona)
Vetoomus saamelaisten yhdenvertaisesta huomioimisesta lakiehdotuksessa

Jouni Kitti
Saamelaisvaltuuskunnan jäsen 1973-1994
Saamenkielisen Sapmelas lehden päätoimittaja 1980-1999