Om status-lösa Samer

I Samesamfundet har det vuxit fram ett problem, där en del samer, av samerna själva, inte anses vara samer, utan de kallas status-lösa samer. De har hamnat i "stormens öga", genom en koalition av nordsamer och skoltsamer i en maktposition i Sametinget i Finland.

Kommer de status-lösa samerna klara av att leva med de försvagningar i deras rättsställning, som förändringen av den senaste sametingslagens förändringsförslag föreslår? Kommer de status-lösa samerna förändras till annorlunda i Nord- och Skoltsamernas egenmäktiga bemötande? Kommer de att förlora sin karakteristiska strävan, att leva fritt? Svaret innefattar mänskligt bemötande och sametingets öde. Att förändra karaktären för status-lösa samer betyder att de kuvas under en diktatur.

Status-lösa samernas oföränderliga strävan, att leva fria, innefattar en dom över finska sametingets diktatur. Folkresningar på olika ställen i världen har varit ett bevis för att människans inneboende frihetssträvan inte är möjlig att förgöra. De status-lösa samernas strävan att tillhöra samesamfundet har försökts kvävas – men den lever! De vet, att människan som tvingas i slaveri, kan bli slav på grund av ödet, med inte för sin karaktär. Deras naturliga strävan att leva fria går inte att förgöra, det kan kväsas, men inte raseras. På grund av sin karaktär, tänker Sametinget i Finland inte frivilligt avstå från makten och senaste tidens händelser visar att de status-lösa samerna inte frivilligt kommer att avstå från sin karakteristiska frihet. Nord- och skoltsamerna förväntar sig ett under, av det nya sametings lagförslaget, trots att luften är full av obesvarade frågor.

Alla finländare, samer och många andra, är intresserade av självstyrets förordnande, om finländarnas och samernas kommande relationer. Allt känns rakt av vara kopplat till människornas liv och leverne. Närmast samtliga verkar tro, att det goda vinner och att ärliga människor klarat av att skapa ett gott och rättvist liv, vilka är mäkta förvånade över nord- och skoltsamernas oförskämdhet.

Tvisten har tvingat fram ett nytt sätt att bedöma sanningsprocessen, vars skuggade styrka har varit Erika Sarivaaras vetenskapliga avhandling, som frambringat en ny sanning om de status- lösa samernas ursprung.

De status-lösa samerna har alltid vetat, att tvisten har sin ände och försvinner till historien, men politiken blir kvar. Å andra sidan är Erika Sarivaaras öde ett exempel på, hur manipulation av sanningen, samt samhällets och kulturens styrning, är lockande och möjligt för ”same-eliten”, nord- och skoltsamer. Metoderna påminner mycket om Sovjettiden. Erika Sarivaaras avhandling har ändå pekat på, hur svårt det är i sametingets politik att följa sanningen och att respektera detta. S-, j- och fiskesamer, som söker sin samiska status, tvingas alltid fråga sig själva, om man talar om fjällsamisk- eller Enare, skogs-, jakt och fiskesamisk sanning! Fjällsamen kräver skapandet av framtidsbilder med "rosor" och tvärt om skogs-, jakt- och fiskesamerna kräver respekt för fakta och sanning. Sarivaaras envisa försvar av sin avhandling, har i vilket fall som helst orsakat, att sakfrågorna i samedefinition och dess innehållande problem, började kallas med dess rätta namn. Hennes avhandling lämnar ingen skogs-, jakt- och fiskesame i kylan. Hennes avhandling innehåller inte heller några som helst sådana tecken, vilket skulle bekräfta henne ha agerat mot vetenskapliga regler eller principer.

Ordet "statuslös", påskyndar kännedom om samenationaliteten till ny utvärdering, vilket har erhållit en levande betydelse, ett objekt. Till en början, vid starten av tvisten kopplades ordet "statuslös" mest i negativa uppfattningar, påståenden om "fusk-lappar", huvudlös samisk okunskap, efterblivenhet och att lita på god lycka eller tur. Hur kunde de status-lösa samernas problem komma upp på agendan?

Ända från att status-lösa samer började sitt motstånd mot same-eliten, har deras nationella självmedvetande varit stark och bärkraftig, därför att det har varit inneboende hos de människor som saken berörde. Det är formen för samefolkets kännedom, att vörda mänskliga rättigheter, vörda människans trohet för frihet och tro på godhet. Men så som vi erfarit, har vi sett att den nationella kunskapen kan utvecklas på flera olika sätt.

I status-lösa samernas uppfattning ingår tankar, för att förstärka samiskhet på alla livets områden. Dessa tankar föddes långt innan tvisten blossade upp. Deras på nytt födda insikt startade helhjärtat vid Sametingslagens förändringsidé, som syftade till att "trampa alla Enare, skogs-, jakt- och fiskesamerna ner i gyttjan på blötmyren". Utvecklingens logik ledde till, att de status- lösa samerna tvingades börja försvara sin samiska identitet. I deras verksamhetsutveckling har vetenskapen haft stor betydelse. Erika Sarivaaras avhandling har stimulerat många skogs-, jakt-, fiske- och Enaresamer att söka sin kultur, rötterna om deras gemensamma historia.

Det är beklagligt, att i det i övrigt friska och försonliga samesamfundet, finns enskilda personer, vilka inte känner ansvar för vårt gemensamma ursprung. Termen status-lösa samer lyfter fram en intressant kontrovers; en spänning mellan en vanlig skogs-, jakt-, fiske- och Enaresame och Sametinget. Slitningar i frågan, är mycket omskrivna. Makthavaren Sametinget erkänner inte de statuslösa samernas rättigheter, att tillhöra samma samfund som fjäll- och skoltsamer. Det är frågan om ideologi, om samiskhet, och sametingets rätt att representera alla samer. Begränsningar i mänskliga fri- och rättigheter, censur och diskriminering, men även olika sätt att klara sig, samt öppna och gömda motståndets olika skepnader, har uppkommit. Många samer tror fortfarande på sin samiskhet och glädjen i det och de vill njuta dess fördelar, som Sametingets elit lovat dem, som stöder sametinget.

Denna elit har förstått värdet av historia, vid manipulerande av människor som saknar denna kunskap. Sametinget har tagit makten över diskussioner, för vem som är en riktig same och tagit makten över att bestämma över samernas övriga sakfrågor, inräknat kultur. Diskussioner, berörande samer är kurvig, ständigt under uppbyggandet och också under nedrivning av ett spel, där påverkningarna korsas, så att gårdagens rätt blir morgondagens fel.

Varför vill media inte skriva om status-lösa samer? De status-lösa samerna förbigås förargligt ofta, fast det är fråga om samma människor, vilka officiellt tillhör samerna. Jag själv vill lyfta de status-lösa samerna till en viktig del av samesamfundet och det nuvarande Sametinget i Finland representerar inte den ursprungsbefolkning, vilket ILO-överenskommelsen strävar efter! Relationen till makten är problematisk.

För nuvarande sametingets del, har diskussioner om yttrandefrihetens roll accelererat. Fraser om det, att om statuslösa samer får man inte säga något alls, hörs ofta från de munnar som minst greppar sakfrågor eller förstår situationen. Ibland jämförs rådande situation direkt med Sovjetunionens eller någon annan diktaturstats metodik, men lyckligtvis fungerar Finlands yttrandefrihet. Alla som försvarar sanningen, har en uppgift att stödja skogs-, jakt-, fiske- och Enaresamer!