Näin toimii saamelaisdemokratia

Silloin kun puhutaan saamelaisesta demokratiasta, kysymys ei ole normaalista demokratiasta. Pitäisisikin puhua mieluummin klaanidemokratiasta. Normaalidemokratiassa erilaiset mielipiteet kilpailevat vaaleissa vapaasti. Ihannetilassa mielipiteet ja tavoitteet argumentoidaan vaaliväittelyssä ja mediassa selkeästi - eri asia on, pitävätkö vaalilupaukset. Äänestäjät valitsevat puolueen sen mukaan, miten vakuuttava sanoma puoluetta edustavalla ehdokkaalla on ja miten hyvin puolue on aikaisemmin onnistunut johtamaan. Kilpailu johtaa huonon politiikan karsiutumiseen samalla tavalla kuin markkinat karsivat tuotteet, joilla ei ole kysyntää. Näin siis toimitaan valtakunnanpolitiikassa.

Saamelaisdemokratiassa tilanne ei ole näin ihanteellinen. Ensinnäkin saamelaisdemokratiassa puuttuvat puolueet. Ehdokkaat edustavat korkeintaan tiettyä aluetta, ja tämäkin toimii sekavasti. Taustalla toimii jonkinlainen klaanipolitiikka, muodoiltaan vaikeaselkoisten sukuyhteisöjen etujen ja vallan tavoittelu. Valitettavasti nämä seikat alentavat ja heikentävät demokratian toimivuutta. Käräjäedustajat ajautuvat liian helposti kannattamaan taustayhteisönsä etuja sen sijaan, että etsisivät ratkaisuja, jotka edistäisivät saamelaisten etua kokonaisvaltaisesti. Heikon itsetunnon omaaville saavutettu valta-asema tarjoaa mahdollisuuden alistaa heikompiaan.

Nykyisen järjestelmän avulla käräjien enemmistöä pysyvästi hallussaan pitävä pohjoissaamelainen eliitti tietää, että poliittisen päätöksenteon rakennelmat on syytä linnoittaa huolellisesti. Absoluuttista valtaa ei haluta jakaa demokratian nimissä varsinkaan niille inarinsaamelaisille joiden itsenäinen ajattelu poikkeaa suurimman ryhmittymän ainoasta oikeasta linjasta ja opista. Luu kurkkuun vain, olipa ehdokas saanut saamelaiskäräjävaaleissa kuinka paljon ääniä tahansa. Tilalle "inarilaisten edustajiksi" enemmistö valitsee itselleen mieluisat inarinsaamelaiset yhteistoimintamiehet ja -naiset.

Suomen pohjoissaamelaiset kiertävät ympäri maailmaa julistamassa miten Suomen valtio on valloittanut heidän maansa. Käräjien järjestäytymiskokous osoitti maailmalle, että valloittajakansa, jonka kanssa inarinsaamelaiset ovat tekemisissä, on valitettavasti saamelainen.